Vrije Gesubsidieerde Basisschool

Scholen met de Bijbel behoren tot het vrije net. Ze worden erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De overheid betaalt de lonen van directie, leerkrachten en administratief personeel én geeft ons een werkingstoelage. Hiermee betalen wij ons lesmateriaal, boeken en schriften, knutselgerief, onderhoudspersoneel en -materiaal, verwarming en elektriciteit, meubilair, speelgoed, kopieerkosten,… Ook kunnen we een deel van dit bedrag gebruiken voor het huren of afbetalen van gebouwen.

Wij zijn een basisschool. Dit betekent dat we lesgeven aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar (kleuterschool én lagere school). In de afgelopen 15 jaar zijn we uitgegroeid tot een basisschool met een kleine honderd leerlingen.

Net zoals alle andere Vlaamse scholen volgen wij de na te streven ontwikkelingsdoelen voor de kleuterklas en de te bereiken eindtermen voor de lagere school. Dit zijn de leerinhouden die alle Vlaamse kinderen onder de knie moeten krijgen. We proberen kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden. We willen elk kind een vorming geven, aangepast aan zijn persoonlijkheid en mogelijkheden. Zo krijgt het maximale ontplooiingskansen. We volgen de kinderen goed op. We willen niet focussen op “prestatie” of “zoek de fout”, maar geven hen stap voor stap de groeikansen die ze nodig hebben. Dit uit zich in groepswerk, contractwerk, hoekenwerk en andere werkvormen.

Als school bereiden we hen voor op het maatschappelijke leven door oog te hebben voor hun totale ontwikkeling: hoofd (cognitieve ontwikkeling), handen (psychomotorische ontwikkeling) en hart (dynamisch-affectieve ontwikkeling).

Verstandelijke of cognitieve ontwikkeling: Stap voor stap leren lezen, schrijven, rekenen, informatie verwerven,… Via verschillende werkvormen kunnen ze deze basisvaardigheden ontdekken en zich eigen maken. We maken hen gevoelig voor het willen ontdekken van het leven om zich heen. Ze leren volharden in hun inspanningen, studeren en vinden voldoening in hun werk. Psychomotorische ontwikkeling: Zwemmen (vanaf de tweede kleuterklas), bewegingsopvoeding, dansen, naschoolse sportactiviteiten, sportdagen,… Onze school is een sportieve school! Sinds 2013 zitten we in het nieuwe gebouw en kunnen we nog meer genieten van sport en spel in onze eigen turnzaal. Voor het zwemmen gaan we naar de Kimpel.
Dynamisch-affectieve ontwikkeling: Leren omgaan met gevoelens, positieve relaties opbouwen, groeien in Bijbelse attitudes zoals de vruchten van de Geest, ... Ook respect leren opbrengen voor de creativiteit, gevoelens, mogelijkheden, beperktheden en eigenheid van zichzelf en de anderen. Zich thuis voelen bij elkaar en op de school. Om dit te bevorderen laten we kinderen vaak samenwerken.

We proberen ook op verschillende manieren de kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin mee te geven.

We hebben oog voor de verschillende leerstijlen. We geven hen de mogelijkheid om te bewegen, in contact te komen met de natuur, met anderen, met materialen en technieken. Kinderen krijgen de ruimte om bij zichzelf te reflecteren, om met muziek en ritme bezig te zijn, beeldend vorm te geven, structuren en ordeningspatronen te ontdekken, om in kaart te brengen,… Kinderen praten met elkaar en leggen dingen aan elkaar uit. Ze werken samen. In een rijke omgeving experimenteren, ontdekken en communiceren ze.

We sluiten aan bij de belangstelling en de leefwereld van de kinderen. Zij beslissen mee welke thema’s aan bod komen. Ook gaan we regelmatig naar “de werkelijkheid om ons heen” toe door uitstapjes, bibliotheekbezoek, theatervoorstellingen, tentoonstellingen,… Of halen we “de werkelijkheid” naar de klas door iets te laten meebrengen van thuis of door mensen uit te nodigen in de klas.

We zijn een creatieve school. We stimuleren échte creativiteit. Met behulp van geleerde technieken en materialen geven kinderen vorm aan wat in hen leeft. Samen genieten we van dans, beweging, woord, drama, muziek, beeld, media,…

We zijn een MOS school (Milieuzorg Op School). Het sorteren van afval is vanzelfsprekend. Al onze leerlingen gebruiken drinkbekers en brooddozen. We leren hen respectvol met de natuur en het schoolmateriaal omgaan. De MOS werkgroep coördineert alles.

We zijn een warme, liefdevolle school. We vinden het belangrijk dat kinderen zich goed in hun vel voelen, dat ze zich thuis voelen. Naast drukte en levendigheid, bieden we ook geborgenheid, veiligheid en structuur. We creëren een “thuisgevoel”.

Ons dynamisch en gemotiveerd leerkrachtenteam streeft ernaar om professioneel en optimaal te werk te gaan. We scholen ons bij, delen ervaringen met elkaar en zoeken samen naar een steeds betere aanpak omtrent het lesgeven, omgaan met de kinderen en mogelijke problemen. Respect voor gezag vloeit voort uit een wederzijds opbouwende relatie tussen leerkracht en kind.

We geloven in positieve relaties die gekenmerkt worden door wederzijds vertrouwen, liefde, eerlijkheid, echtheid en openheid. We trachten dit soort relaties op te bouwen met elkaar, de kinderen en hun ouders. We willen rekening houden met hun achtergrond en thuissituatie. De ouders worden actief betrokken bij de opvolging van de kinderen. Zoals elke Vlaamse school hebben ook wij een ouderraad.

We werken nauw samen met het CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding) dat landelijk alle scholen steunt in de individuele opvolging en begeleiding van de kinderen. Zij helpt scholen om, waar nodig, vroegtijdig leer- en gedragsproblemen te ontdekken zodat ze de kinderen optimaal kunnen begeleiden.