School met de Bijbel

De school is ontstaan als een afdeling van de school met de Bijbel te Genk (op 15 km afstand). De scholen met de Bijbel hebben een uniek pedagogisch project. We vatten dit graag voor u samen.

Het uitgangspunt van ons pedagogisch project is Jezus Christus. Wie gelooft dat Jezus stierf voor zijn zonden, ontvangt de Heilige Geest en is verzoend met God de Vader. Als antwoord op deze verlossing, trachten we met de hulp van de Heilige Geest te leven zoals God het ons in Zijn Woord leert.

De Bijbel is voor elke leerkracht de maatstaf en leidraad waaraan ook de lessen getoetst worden. In de lestijden Bijbel (2-3 lesuren per week) onderwijzen we het Oude en het Nieuwe Testament. In de overige lessen worden Bijbelse principes onderwezen en voorgeleefd (attitude, levenshouding), zodat ze het hele schoolgebeuren doordringen. We organiseren regelmatig vieringen waarbij we samen zingen, verhalen vertellen, bidden, dansen,… rondom Bijbelse thema’s.

Gebed heeft een belangrijke plaats op onze school. Kinderen bidden in de klas en ook in de gebedstent (tijdens de speeltijd), ouders komen samen in de gebedsoudergroep en leerkrachten bidden samen en delen iets uit het Woord tijdens hun vergaderingen.

De school leert de kinderen liefde, verdraagzaamheid en vergeving daadwerkelijk als basisprincipes van het christelijk leven te beleven in hun omgang met alle medemensen zonder onderscheid. Wij willen de jongeren begeleiden bij het ontdekken van die attitudes en waarden die belangrijk zijn om zich als volwaardige en gelukkige mensen – tegenover God, zichzelf, de medemens en de natuur – te engageren. We moedigen hen aan zich actief in te zetten voor de derde en vierde wereld. Op school zelf hebben we bijzondere aandacht en zorg voor de kansarmen, andersvaliden, anderstaligen en zwakkeren.

Het is belangrijk dat we de kinderen leren een eigen mening te vormen (met de Bijbel als maatstaf). Hierbij mag men kritisch zijn t.o.v. zichzelf en anderen, maar leert men ook respect te hebben voor de mening van anderen.

De school gaat uit van een Bijbels gefundeerde mensbeschouwing. Hieronder verstaan we:

Dat de mens wordt gekenmerkt door vier relaties:

• de relatie tot God
• de relatie tot zichzelf
• de relatie tot de medemens
• de relatie tot de natuur (de schepping)

Het ontwikkelen van hart, hoofd en handen vindt plaats vanuit deze vier relaties. Centraal binnen die relaties staan de liefde en gehoorzaamheid tot God. We erkennen dat elk kind naar Gods beeld geschapen is en willen bijdragen tot de gehele ontplooiing van het kind.

Alle leerkrachten hebben als christen bewust voor deze school gekozen en zetten zich samen in voor kwalitatief hoogstaand onderwijs waarbij het evangelie handen en voeten krijgt.

Ouders kiezen meestal bewust voor onze school vanuit hun eigen geloofsovertuiging of vanuit hun waardering voor ons onderwijs waarbij kinderen in een liefdevolle omgeving normen en waarden voor het leven aangereikt krijgen.

De School met de Bijbel in Bilzen staat open voor alle kerkgenootschappen. Binnen het christendom is zij te situeren als behorend tot de protestants-evangelische strekking. Uiteraard staan we ook open voor andersgelovige kinderen. We verwachten als school dat ouders loyaal zijn tegenover het geheel van onze geloofsopvoeding.

De Bijbels-christelijke identiteit van onze school was en is voor ons steeds een venster op de wereld; zij is op geen enkel moment bedoeld als een muur waarachter gelijkgezinden zich willen afzonderen. Hiervan getuigt ook het nieuwbouwproject van de school. In samenwerking met het stadsbestuur, Cordium en het buurtcomité bespraken we de inplanting en integratie van de school in de wijk. Onze polyvalente ruimte staat ook voor niet-evangelische groepen open (onder het beheer van de sportdienst van de Stad Bilzen). Vanuit onze eigen Bijbelse identiteit willen we werken aan maatschappelijke integratie en engagement.